KRÓTKA DEFINICJA DOROSŁOŚCI

„W istocie każdy z nas wie, że dorosłość polega na stawaniu się coraz bardziej autonomicznym człowiekiem, czyli coraz bardziej wolnym – coraz mniej uzależnionym od pieniędzy, rzeczy, ludzi i przekonań. Człowiekiem coraz mniej przestraszonym światem, życiem i przemijaniem, coraz więcej rozumiejącym i potrafiącym, coraz bardziej samodzielnym, świadomie decydującym o sobie i o drodze, którą wybiera. Wystraczy o tym pamiętać i do tego tęsknić. To pozwoli utrzymać właściwy kurs i odnajdywać właściwe sposoby i ścieżki.”

W. Eichelberger „Życie w micie”

Chcę być taką dorosłą. Nie tylko w swoich oczach. Chcę dążyć do poczucia wolności, uniezależniać się od tego, co mnie ogranicza. Nie chcę bać się żyć. Nie chcę bezrefleksyjnie podejmować decyzji dotyczących mojej drogi. Uczę się rozumieć. Próbuję, by sprawdzać. Próbuję, by odnajdywać.

Niech każdy z nas uwolni swojego Wewnętrznego Dorosłego!

M.

***

„Everybody knows, that adulthood is becoming more autonomous, more free – less addicted to money, things, people and convictions. Becoming a person who is not so scared of world, life and evanescence, who understands more, can more, who is more independent, is able to make aware decisions about himself and his path. It’s enough to remember about it and yearn for it. It will let you keep correct line and find the best ways and paths.”

W. Eichelberger „Życie w micie”

I wanna be this kind of adult. Not just in my eyes. I want to strive for that feeling of freedom, being independent from everything, what hold me down. I don’t want to be scared of living. I don’t want to make thoughtless decisions about my own path. I learn how to understand. I try to check. I try to find.

Let’s free our Inside Adult!

M.

Dodaj komentarz